کد خبر: 293446 A

اولتیماتوم بانک مرکزی؛

بانک مرکزی در بخشنامه ای کلیه مؤسسات اعتباری را موظف کرد تا ظرف سی روز پس ازابلاغ این آیین نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال کنند.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: به استحضار می رساند؛ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در جزء ب ذیل تبصره یک از بند ت ماده 1قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 27 خرداد 94 آیین نامه اجرایی جزء ب تبصره یک بند ت ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخ های از آن به پیوست ایفاد می گردد.

لذا خواهشمند است ضمن توجه به مفاد آیین نامه فوق الذکر، در اجرای تکلیف مندرج در ماده 3 آن که مقرر می دارد تمام مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سی روز پس ازابلاغ این آیین نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

این بخشنامه به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور ارسال شده است.

آیین نامه بانک مرکزی رقابت قانون ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر