کد خبر: 669660 A

مدیر جهادکشاورزی سربیشه خبر داد:

مدیر جهادکشاورزی سربیشه گفت: پیش بینی مــی‌شــود هزار و ۴۶۶ تــن انــار از بــاغ‌های این شــهرســتــان بــرداشــت شــود.

مدیر جهادکشاورزی سربیشه گفت: پیش بینی مــی‌شــود هزار و ۴۶۶ تــن انــار از بــاغ‌های این شــهرســتــان بــرداشــت شــود.  

به گزارش ایلنا، مریم جوادی‌بایگی با بیان اینکه ۱۷۱ هکــتــار از اراضــی شــهرســتــان ســربــیــشــه زیــر کـشــت انــار اســت، گفت: پــیش‌بــیــنــی مــی‌شــود هزار و ۴۶۶ تــن انــار از بــاغ‌های این شــهرســتــان بــرداشــت شــود.

وی افزود:مــیــزان تــولــیــد انــار شــهرســتــان ســربــیــشــه ســال گــذشــتــه  هزار و ۳۹۰ تــن بــوده اســت.

جوادی‌بایگی گفت: پــدیــده تــرک خــوردن انــار از اوایــل تــابــســتــان تــا زمــان بــرداشــت اتــفــاق می‌افتد امــا اواســط شــهریــور تــا اواســط آبــان احــتــمــال بــروز ایــن عــارضــه بــیــشــتــر  اســت.

مدیرجهادکشاورزی سربیشه افزود: تــرکــیــدگـی مــیــوه انــار مــی‌تــوانــد بــه مــیــزان ۱۰ تــا ۵۰ درصــد در مــنــاطــق مــخــتــلــف خــســارت وارد کــنــد، از ایــن رو بــه بــاغـ‌داران تــوصــیــه مــی‌شـود در مــنــاطــقــی کــه تــفــاوت دمــای شــبــانــه روز حــیــن بــرداشــت زیاد اســت ارقــام زودرس و پــوســت نــازک بــکــارنــد.

وی گفت: نــوســان دمــای شــب و روز، بــادهای پــایــیــزی، دوره آبــیــاری، مــیــزان رطــوبــت بــاغ و کــمــبــود عــنــاصــر غــذایــی نــیــز از دیــگــر مــواردی هســتــنــد کــه مــنــجــر بــه بــروز پــدیــده تــرک خــوردگــی انــار مـی‌شود.

بیرجند کـشــت انــار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر