کد خبر: 653256 A

در جلسات کمیته درآمدی شهرداری مطرح شد؛

سرپرست منطقه 7 شهرداری کرج برگزاری جلسات کمیته درآمدی را راهی به سوی ساماندهی و بهبود نحوه وصول منابع پایدارِ درآمدی دانست.

به گزارش ایلنا، امیر حسین کاظمینی شهرداری را نهادی خود‌کفا دانست که هزینه‌های جاری برای ارائه خدمات عمرانی و شهری را از طریق منابع داخلی و خارجی خود تامین می‌کنند.

وی افزود: تشکیل جلساتی مستمر و پیگیری هر چه بیشتر وضعیت مطالبات با هدف ارتقای درآمدزایی منطقه و ایجاد درآمدهای پایدار امری ضروری است. 

 این مسئول افزود: در میان بخش‌هاى مختلف مدیریت شهرى، تامین منابع مالى و درآمدى شهردارى‌ها اهمیت ویژه‌اى دارد زیرا از یک سو کسب درآمد شهردارى‌ها تاثیر عمده‌اى در ارائه خدمات به شــهروندان دارد و از سوى دیگر فقدان درآمد کافى نه تنها ســبب عدم ایجاد خدمات ضرورى در شهر می شود بلکه اساســا اجراى تمامى طرح‌ها و برنامه‌هاى شــهرى را با مشــکل روبرو خواهد ساخت.

 وی همچنین نحوه بررسی پرونده‌های در دست اقدام واحد‌ها را در الویت‌بندی مطالبات بر حسب زمان و تاریخ از را‌ههای رسیدن سریع تر به مطالبات دانسته و گفت : باید در نحوه تامین منابع و رفع مشکلات منطقه همگی با هم و با تبادل نظر و کمک به یکدیگر تلاش کنیم.

بر پایه این گزارش، اعضای کمیته در این جلسه ضمن ارایه عملکرد به بررسی وضعیت درآمد منطقه پرداخته و پیشنهادات خود را در زمینه افزایش درآمد در سال جاری اعلام کردند.

 

 

شهرداری کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر