گزارش تصویری « ایلیا بیگی» درباره دستفروشان قزوینی است که در سرمای سخت و سوزان زمستان امسال ایران، برای حفظ زندگی و معیشت خود وخانواده هایشان ، بساط کاسبی در خیابان پهن می کنند تا شاید شب بتوانند لقمه نانی برای شکم گرسنه فرزندان شان ببرند.

کد خبر: 1329214