کد خبر: 100513 A

در سازمان جهادکشاورزی استان سمنان؛

جلسه كمیته مشورتی نظام صنفی كشاورزی استان با دستور كار بررسی راهكارهای عضویت حداكثری بهره برداران بخش كشاورزی درنظام صنفی كشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تشكیل شد.

ایلنا - سمنان: جلسه كمیته مشورتی نظام صنفی كشاورزی استان با حضور مسئولان سازمان جهادكشاورزی، تعاون روستایی ودبیران نظام صنفی با دستور كاربررسی راهكارهای عضویت حداكثری بهره برداران بخش كشاورزی درنظام صنفی كشاورزی ونحوه عملیاتی كردن تصدی گری وظایف بخش به نظام صنفی در سازمان تشكیل و بعد از طرح مباحث مختلف و تبادل نظر كارشناسی تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر موارد زیر شامل: توجه به موضوع ارتقای باور كشاورزان و اعضای صنف برای تحقق عضویت حداكثری بهره برداران بخش در نظام صنفی كشاورزی - مورد توجه قرار گرفتن نقش و عملكرد نظام صنفی و تاكیدات مدیریتی و فنی سازمان جهادكشاورزی استان - اقدام برای امكان واگذاری تصدی گری صدور پروانه بخش كشاورزی پس از بررسی در كارگروه كارشناسی ویژه و در نهایت كسب نظر معاونت های تخصصی وزارت به نظام صنفی كشاورزی استان- تشكیل كمیته كارشناسی با تركیب كلیه كارشناسان بخش های تخصصی با محوریت سازمان تعاون روستایی استان برای ارائه نقطه نظرات كارشناسی و فنی و رفع موانع نظام صنفی – پیشنهاد انجام مكاتبه از سوی سازمان تعاون روستایی به مقامات ارشد استان برای حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد تنظیم بازار شهرستان و استان – ارسال گزارش ماهانه مدیریت جهادكشاورزی شهرستان ها درباره نحوه عضویت بهره برداران بخش در نظام صنفی استان- برگزاری جلسات تخصصی، موضوعی و محصولی به صورت ماهانه برای تقویت ارتباط نظام صنفی و مدیریت جهادكشاورزی شهرستان ها- پیشنهاد واگذاری صدور معرفی نامه و یا تائید استعلام نامه های دستگاه های اجرایی از قبیل معافیت مالیاتی، پرداخت تسهیلات توسط بانك ها و تعیین هویت شغلی به نظام صنفی كشاورزی استان به تصویب اعضای جلسه رسید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر