کد خبر: 21373 A

یكپارچه سازی نظامهای مدیریتی گام بسیار مهم در جهت كاهش هزینه و دوباره كاریها بوده و به استقرار و اثربخشی سیستم های مدیریتی در مناطق كمك شایانی می كند.

ایلنا - تبریز: دومین جلسه هم اندیشی یكپارچه سازی نظام های مدیریتی (IMS) مناطق دهگانه شركت انتقال گاز ایران به میزبانی منطقه 8 عملیات درشهر تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گازایران، دراین جلسه، با مهم ارزیابی نمودن سیستم یكپارچه سازی نظامهای مدیریتی گفت: یكپارچه سازی نظامهای مدیریتی گام بسیار مهم در جهت كاهش هزینه و دوباره كاریها بوده و به استقرار و اثربخشی سیستم های مدیریتی در مناطق كمك شایانی می كند.

یداله بایبوردی افزود: برگزاری چنین جلساتی فرصتی را مهیا می سازد تا نمایندگان مناطق ضمن استفاده از تجارب و اندوخته های چندین ساله یكدیگر در ارتباط با سیستم های مدیریتی، گام مهمی در یكپارچه سازی مستندات، روشهای اجرائی، كاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برداشته شود.

رئیس برنامه ریزی شركت انتقال گاز ایران نیز یكپارچه سازی نظامهای مدیریتی را به عنوان حلقه ارتباط دهنده سیستم های مدیریتی دانست و افزود: سیستم های مدیریتی بعنوان راهكاری برای ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر بین سیستم های مختلف بوده و با تشكیل این كمیته ها زمینه برای هم اندیشی و حركت بسوی یك هدف و برنامه مناسب مهیا می شود.

ابراهیم میرزایی، استفاده از مشاور، تشكیل كمیته راهبری توسط شركت كنندگان و یا تلفیقی از هردو روش با استفاده از یك نفر مشاور را بعنوان سه رویكرد مناسب در نحوه اجرای یكپارچه سازی سیستم های مدیریتی اعلام نمود.

در ادامه جلسه مهرداد چهری، نماینده مدیریت منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران، ضمن ارائه گزارشی از تجارب قبلی یكپارچه سازی نظامهای سه گانه مدیریتی شامل كیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای كه از طریق كمیته راهبری در ستاد تهران انجام می گرفت، پیشنهادات مورد نظر در جهت تشكیل كمیته تخصصی سیستمهای مدیریتی، متشكل از كارشناسان ستادی و مناطق را جهت انجام و پیگیری تمامی موارد مربوط به سیستم های مدیریتی و انجام بررسیها و مطالعات كارشناسی مطرح نمود.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان مناطق عملیاتی گزارشی از نحوه و میزان استقرار سیستمهای مدیریتی را به همراه چالشها و مشكلات موجود مطرح نموده و راهكارهای لازم جهت یكپارچه سازی انواع سیستمهای مدیریتی را در قالب یك كارگاه تخصصی مورد بحث و تعامل قرار دادند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر