کد خبر: 57451 A

كتاب وحی نبوی نوشته علی ربانی گلپایگانی در بررسی نقش پیامبر(ص) در پدیده وحی و نقد نظریۀ دکتر سروش که معتقد است؛ در پدیده وحی پیامبران الهی نقش فاعلی دارند نه نقش قابلی، منتشر شد.

ایلنا: كتاب وحی نبوی نوشته علی ربانی گلپایگانی در بررسی نقش پیامبر(ص) در پدیده وحی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان انتشارات منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب حاضر که نتیجۀ تلاش علمی حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی است، به مسئله وحی اختصاص دارد و به نقد این نظریۀ دکتر سروش می‌پردازد که در پدیده وحی پیامبران الهی نقش فاعلی دارند نه نقش قابلی. دیدگاهی که قائل است نقش فاعلی پیامبر فرا‌تر از قالب زبان است و به حوزة معنا و محتوای وحی نیز گسترش پیدا می‌کند. از پیامدهای این نظریه، بشری و نسبی و خطاپذیر بودن پدیدة وحی و متن دینی است که به تزلزل همۀ معارف و احکام دینی می‌انجامد.
نقد این نظریه با بررسی نقش پیامبر در معنا و محتوا، قالب و ساختار زبانی و غیرزبانی وحی و همچنین نقش دانش و باور مردم عصر پیامبر در وحی و معارف و احکام دینی و تحلیل ماهیت وحی، به سامان رسیده و این فرضیه اثبات شده است که وحی از ویژگی قدسیت و ماوراءالطبیعی، عصمت و جاودانگی برخوردار است. پیامبران الهی وحی را در عالیترین مرتبه و متناسب با ظرفیت وجود خود فهم کرده و به جهت برخورداری از ویژگی عصمت بدون کم و کست آن را دریافت و به بشریت ابلاغ کرد هاند. عرف زمانه و شرایط مکانی و زمانی، نقش اعدادی داشته‌اند، نه نقش فاعلی.
این کتاب در ۳۲۰ صفحه، شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.

وحی نبوی نوشته علی ربانی گلپایگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر