کد خبر: 22206 A

هربرت شیلر در کتاب گردانندگان افکار خود از اعتقاد به پنج افسانه وابسته به هم نام می‌برد که محتوای پیام‌های خبری را شکل می‌دهند و اذهان را دستکاری می‌کنند.

ایلنا: هربرت شیلر در کتاب گردانندگان افکار خود از اعتقاد به پنج افسانه وابسته به هم نام می‌برد که محتوای پیام‌های خبری را شکل می‌دهند و اذهان را دستکاری می‌کنند.

به عقیده او این 5افسانه به شرح زیر است:

افسانه آزادی فردی و انتخاب شخصی (The myth of individualism)

که این افسانه به مردم ادراک اشتباهی از قطع ارتباط با جامعه می‌دهد و مروج این ایده است که آزادی، شخصی است نه یک امر جمعی.

برطبق این افسانه، ذهن مستقل قابل کنترل نیست و آزادی شخصی انتخاب، جهت زندگی را معین می‌کند و نهایت تعبیر فردگرایی و بزرگ‌ترین شکل آزادی، مالکیت خصوصی است.

مروجان شرکت‌های جدید برای توجیه عملکرد خود به دوام این افسانه، هرچقدر هم که مضر باشد، وابسته‌اند.

افسانه بی‌طرفی(The myth of neutrality) ‌‌‌

افسانه بی‌طرفی یا این ایده که عملکرد قدرت شفاف است، می‌باشد. این افسانه دنباله‌روی اولی است که اگر ذهن مستقل و رها از دستکاری باشد، آنگاه سازمان‌های کلیدی جامعه (ریاست جمهوری، مجلس یا قضایی...) حتی اگر بتوانند، جرأت نمی‌کنند عموم را فریب دهند و مردم خواهند فهمید.

افسانه ‌‌‌تغییرناپذیری طبیعت انسانی(The myth of unchanging human nature)

پیش فرض این است که نظم موجود اجتماع، در نتیجه برخی از مراحل طبیعی (یاالهی) و فراتر از دخالت‌های بشری است. روابط اساسی، حتی تعرض، حرص، فقر، طبقه و جنگ با افسانه تغییر ناپذیری طبیعت انسان ‌‌‌توضیح داده می‌شوند. برطبق این افسانه توان تغییر اجتماعی به سادگی وجود دارد.

افسانه فقدان تعارض‌های اجتماعی(The myth that human progress occurs without social conflict)

این افسانه، مجادله‌های تاریخی علیه نژادپرستی یا برخورد میان کارگر و مالک را به شکل غیر مفهوم و پیچیده در می‌آورد. به‌جز مشکلات میان افرادی که نمی‌توانند با هم کنار بیایند. با اطمینان از اینکه وضع کنونی با مطالبه عدالت از هم نخواهد پاشید.

به‌خاطر نشر این افسانه که تعارض‌های اجتماعی وجود ندارند، شواهد نابرابری ساختاری، باید از برنامه آموزشی فرهنگی (اخبار، تدریس، تفریح و...) حذف شوند.

افسانه تکثر رسانه‌ایThe myth of media pluralism))

این افسانه بر اساس درک نادرستی از اینکه افزایش کانال‌های تلویزیونی یا دیگر مجراهای رسانه‌ای، تکثر اطلاعاتی و عقاید رقابتی را تضمین می‌کند، می‌باشد.

شیلر استدلال می‌کند که مردم به این 5 افسانه برای ادراک جهان استناد می‌کنند.(1)

1.Maxwell,Richard.1957,Key Thinkers in critical media studies;Herbert Chiller,

The Rowman & Littlefield Publishing Group

ترجمه: مریم مزروعی

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر