کد خبر: 33522 A

با حكم شمقدری،

با حكم جواد شمقدری مهدی عظیمی میرآبادی به عنوان معاون فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری و جلیل عرفان منش با حفظ سمت به عنوان سرپرستی اداره كل ارزشیابی و نظارت منصوب شدند.

ایلنا: مهدی عظیمی میر آبادی به عنوان معاون  فعالیتهیا سازمان سینمایی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال پذیرش استعفای معاون پیشین فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری با صدور حكمی رئیس سازمان امور سینمایی  مهدی عظیمی را به عنوان معاون فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری منصوب كرد، وی پیش از این قائم مقام ادارة كل ارزشیابی و نظارت و نیز سرپرست آن ادارة كل بود.

رئیس سازمان سینمایی از  جلیل عرفان منش خواست  با حفظ سمت مسئولیت  سرپرستی اداره كل ارزشیابی و نظارت را تا زمان معرفی فردی جدید عهده دار باشد.

علیرضا سجادپور مهدی عظیمی میر آبادی سامزان سینمایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر