کد خبر: 41120 A

دبیراجرایی كنگره بین المللی حاكمیت بالینی:

در سال آینده بر پنج محور اثربخشی بالینی با استقرار راهنماهای بالینی، ممیزی بالینی، مشارکت پزشکان، تکریم بیماران و مدیریت خطر تاکید خواهد شد.

ایلنا: دبیراجرایی كنگره بین المللی حاكمیت بالینی وایمنی بیمار گفت: ‌ امسال ۱۳۰ بیمارستان در سطح کشور با ۴ هزار نفر روز کار ارزیابی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حمید رواقی در دومین جشنواره کشوری و اولین کنگره بین المللی بالینی و ایمنی بیمار با اشاره به ابلاغ مصادیق حاکمیت بالینی به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های کشور گفت: در سال گذشته با ابلاغ این مصادیق ۸۰ درصد بیمارستان‌ها را ارزیابی کردیم و همچنین ارزیابی دانشگاهی ۷۵ درصد بیمارستان‌ها و ارزیابی کشوری حدود ۱۲ درصد بیمارستان‌ها محقق شد.

وی با اشاره به وجود اشکالات در ارزیابی‌های سال گذشته تصریح کرد: بیمارستان‌ها هنوز به آن باور نرسیده بودند به گونه‌های که کادر درمان کمتر درگیر حاکمیت بالینی شده بود و خود ارزیاب‌ها نیز هنوز خود ارزیابی کردن را چندان بلد نبودند و از همین رو برخی نمره دهی‌ها کامل نبود.

رواقی با اشاره به بازنگری مصادیق در سال ۹۱ و ابلاغ مصادیق جدید به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها گفت: تعامل با اداره استاندارد سازی و تدوین راهنماهای بالینی وهمچنین تعامل با معاونت پژوهشی، بهداشتی، آموزشی و معاونت غذا و دارو نیز صورت گرفت.

وی با اشاره به تهیه مولتی مدیای جامع حاکمیت بالینی بالغ بر ۵۷ سخنرانی گفت: همچنین آموزش ۱۰۰ ارزیاب حرفه‌ای در سطح کشورانجام شد.

رواقی با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته کار ارزیابی به خوبی صورت گرفت، افزود: امسال ۹۵ درصد بیمارستان‌ها ارزیابی شدند و بیش از ۹۵ درصد بیمارستان‌ها مورد ارزیابی دانشگاهی قرار گرفتند و همچنین ارزیابی کشوری برروی حدود ۲۵ درصد بیمارستان‌ها انجام شد.

رئیس اداره مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت افزود: در سال آینده بر پنج محور اثربخشی بالینی با استقرار راهنماهای بالینی، ممیزی بالینی، مشارکت پزشکان، تکریم بیماران و مدیریت خطر تاکید خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر