کد خبر: 24606 A

طبق اطلاعات موجود در سامانه ۵۵۰۰ پرونده آرای اجرا نشده در سطح منطقه وجود داشت که مغایربا اطلاعات موجود درمنطقه بود وپس از تهیه آمار تکمیلی ازاین تعداد تنها بیش از۲هزار آرای اجرانشده درمنطقه شناسایی شده است.

ایلنا:‌ شهردارمنطقه ۵گفت: با راه اندازی سامانه نرم افزارآنلاین ماده صد اطلاعات موجود درخصوص آرای اجرانشده کمیسیون ماده صد ثبت وبه روزرسانی شد.

به گزارش ایلنا‏، سعید طلوعی، شهردار منطقه ۵ با اشاره به رونمایی از سامانه نرم افزاری بررسی پرونده‌های تخلفات ساختمانی درمنطقه گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده صد سامانه نرم‌افزاری آنلاین بررسی تخلفات ساختمانی و تجهیز ماموران اجرای احکام نواحی به تب لت‌های متصل به شبکه درسال گذشته راه‌اندازی شد.

وی افزود: این سامانه درمرحله نخست با نواقصی همچون مغایرت آمارثبت شده درسیستم و پرونده‌های موجود پس از مطالعات وپالایش کلیه پرونده‌های موجود ماده صد نرم افزار رفع مغایرت سیستم به صورت پایلوت درمنطقه۵ اجرایی شد.

شهردارمنطقه۵ تصریح کرد: طبق اطلاعات موجود در سامانه ۵۵۰۰ پرونده آرای اجرانشده درسطح منطقه وجود داشت که مغایربا اطلاعات موجود درمنطقه بود وپس از تهیه آمار تکمیلی ازاین تعداد تنها بیش از۲هزار آرای اجرانشده درمنطقه شناسایی شده است.

وی افزود: برهمین اساس ۹۹درصد اطلاعات پرونده اجرانشده آرای ماده صد پس ازشناسایی دراین سامانه به ثبت رسید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر