کد خبر: 35 A

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۱ به صورت حسابرسی نشده ۸۶۰ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال سود انباشته در حساب‌های خود منظور کرد.

ایلنا: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۱ به صورت حسابرسی نشده ۸۶۰ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال سود انباشته در حساب‌های خود منظور کرد.

به گزارش ایلنا، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۱ با سرمایه یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال ۹۸۶ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال درآمد کسب کرد.

از درآمد این شرکت هزینه‌های عمومی، اداری و هزینه‌های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به ۹۶۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال رسید.
از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و هزینه‌های متفرقه کسر شد سود خالص دوره به ۲۷۹ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال رسید و ۱۵۴ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده شد.
سرانجام به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و ۸۶۰ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال سود انباتشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر