کد خبر: 53363 A

درکل ایران نیز ازمیان ده‌ها هزار سازمان وصنعت مختلف، کمتر از سی سازمان ازدیدگاه تعالی سازمانی، دارای این رتبه شناخته شده‌اند.

شرکت آریارسانه تدبیر، "شاتل"، با دریافت جایزه تعالی سازمانی درقالب تقدیرنامه سه ستاره توانست، عنوان سازمان متعالی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خود اختصاص دهد.
به گزارش ایلنا، در جشنواره ای که هرساله به منظور ارزیابی واعطای جایزه تعالی سازمانی (EFQM) در ایران، توسط موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار میشود، شاتل توانست جایزه تعالی سازمانی (EFQM) رادریافت کند.
شاتل در حالی جایزه تقدیر سه ستاره‌ تعالی سازمانی (EFQM) را از موسسه مطالعات وبهره وری منابع انسانی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران دریافت کرد که در سال گذشته نیز توانسته بود تقدیرنامه دوستاره را دریافت کند.

گفتنی است، شرکت آریا رسانه تدبیر(شاتل) تنها شرکت فعال درحوزه فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور بوده که تاکنون موفق به دریافت چنین سطحی ازتعالی سازمانی شده است.

درکل ایران نیز ازمیان ده‌ها هزار سازمان وصنعت مختلف، کمتر از سی سازمان ازدیدگاه تعالی سازمانی، دارای این رتبه شناخته شده‌اند.
براساس این گزارش، جشنواره(EFQM) که هرساله به منظورارز یابی واعطای جایزه تعالی سازمانی (EFQM) درکشور برگزار می شود، این امکان رافراهم کرده تا بسیاری از سازمان‌های ایرانی با مدل تعالی سازمانی آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خوداستفاده کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر