کد خبر: 39876 A

همچنین مجموع اعتبارات هزینه ای آن 1,085,960 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1390، 6/9 درصد رشد را نشان می دهد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از محل منابع دولتی و درآمدهای اختصاصی در سال 1391 را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بیان این مطلب که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری متولی سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است، افزود: این بخش علاوه بر دستگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز می شود. در قانون بودجه سال 1391 مجموع اعتبارات سازمان 3,343,933 میلیون ریال در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال 1390، 2/18 درصد رشد داشته است.


مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای سازمان در این سال برابر 2,257,973 میلیون ریال می شود که نسبت به قانون بودجه سال 1390، 8/22 درصد رشد نشان می دهد. همچنین مجموع اعتبارات هزینه ای آن 1,085,960 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1390، 6/9 درصد رشد را نشان می دهد.


بیشترین رشد اعتبار مربوط به برنامه گسترش خدمات موزه ای با میزان 91/49 درصد افزایش و بیشترین کاهش مربوط به برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی با 30 درصد کاهش است. همچنین علی رغم اهمیت برنامه جذب گردشگران ورودی، این برنامه رشدی نداشته و برنامه تشویق گردشگری داخلی نیز رشد اندک دو درصدی داشته است.


بر حسب سهم برنامه ها از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی قانون بودجه سال 1391، بیشترین رشد مربوط به برنامه توسعه زیرساخت ها با نرخ رشد 36 درصد است.


اگر چه اغلب ردیف های بودجه جز چند مورد با قانون برنامه پنجم توسعه همخوانی دارد، لکن به نظر می رسد تخصیص بودجه بین برنامه های مختلف متناسب با نیازهای این بخش صورت نپذیرفته است.


اعتبارات سازمان از محل درآمدهای اختصاصی صرفا مربوط به درآمد حاصل از فروش بلیت موزه هاست که در سال 1391، برآورد آن 160,000 میلیون ریال بوده و عمدتا صرف هزینه های جاری خود موزه ها می شود.


شایان توجه است که در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1391 در مجلس شورای اسلامی تقریبا تغییر قابل توجهی در متن لایحه روی نداد و متن و ارقام پیشنهادی دولت در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوب شد. البته در کمیسیون تلفیق مبلغ 50,000 میلیون ریال به احداث موزه دفاع مقدس در استان های فاقد این موزه با ردیف 30263011 اختصاص یافت.


این گزارش در ادامه نکاتی را بدین شرح متذکر شده است:
با در نظر گرفتن مجموع اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از یک سو و تکالیف متعدد این سازمان بر اساس قانون برنامه پنجم و نیز قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی دیگر، واضح است که میان بودجه و تکالیف این سازمان توازنی وجود ندارد. در این میان کمی اعتبار برنامه های جذب گردشگران ورودی و تشویق گردشگری داخلی مشهود است.


اگرچه اغلب ردیف های بودجه مطابق با برنامه پنجم توسعه است لکن تخصیص مطلوب تر بودجه بین برنامه های مختلف امکان پذیر خواهد بود.


با توجه به عدم توازن میان بودجه و تکالیف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز با عنایت به ظرفیت های موجود در ماده واحده قانون بودجه سال 1391، در مقطع کنونی می توان از این ظرفیت ها برای انجام تکالیف قانونی سازمان بهره گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر