کد خبر: 22907 A

ﺳرﭘرﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ﻗطﺎر ﺷﮭری ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه:

عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻮرﯾﻞ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی(LC) پروژه را با مشکل مواجه کرده است.

ایلنا ـ کرمانشاه: ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷهری ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اعتبار پیش‌بینی شده سال گذشته منوریل را 22 میلیارد و 400 میلیون تومان و اعتبار پیش‌بینی شده امسال را 63 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: سال گذشته کمتر از 18 میلیارد توان اعتبار به پروژه تخصیص یافت و امسال در مجموع می‌بایست بیش از67 میلیارد تومان ﭘﺮوژه ﻣﻨﻮرﯾﻞ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه تخصیص می‌یافت که ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ھشت ﻣﺎه از ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از کرمانشاه، ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ تاکید کرد: شرکت سازنده ناوگان که یک شرکت کره‌ای است مشخص شده و باید هرچه زودتر اعتبار اسنادی پروژه را گشایش کنیم تا این شرکت کره‌ای کار طراحی و ساخت ناوگان را شروع کند و ما هم براساس مشخصات و جزئیات ناوگان کار را ادامه دهیم که متأسفانه عدم تخصیص اعتبار تمام این اقدامات را با مشکل مواجه ساخته و اکنون وارد فاز تأخیر در اجرا شده‌ایم.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷهری ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه گفت: پیشرفت پروژه تاکنون درحدود 10 درصد بوده است و در صورتیکه اعتبار امسال تخصیص می‌یافت می‌توانستیم پیشرفت آن را به 40 درصد برسانیم.

ساسانی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز خود باعث بروز مشکلاتی در هزینه تمام شده طرح خواهد بود و تأخیر ناشی از عدم تخصیص به موقع اعتبار مشکبات دبگری پیش روی این طرح می‌گذارد بنابراین شایسته است تمام مسئولین دلسوز و خدمتگذار مردم استان عزم خود را برای تأمین اعتبار منوریل کرمانشاه جزم کنند تا این پروژه یتواند هرچه زودتر به سرانجام برسد و برای مردم شهر مشکلی ایجاد نشود.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳهم 50 درﺻﺪی ﺷهرداری در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷهرداری ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳهم 50 درﺻﺪی ﺷهرداری در ﺷﺮاﯾﻂﻓﻌﻠﯽ بسیار سخت می باشد، از اﯾﻦرو ﻟﺰوم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ اﻣﺴﺎل در ﺷﺮاﯾﻂﻓﻌﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮورﯾ اﺴﺖ.

سلیم ساسانی در پایان تاکید کرد: علیرغم تمامی مشکلات موجود موضوع تامین اعتبارات از روشهای جانبی مانند فروش اوراق مشارکت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، روشهای مشارکتی و... از طرف سازمان در حال پیگیری می باشد و عملیات اجرایی پروژه در حال انجام است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر