کد خبر: 664356 A

رئیس شورای شهر تهران:

رئیس شورای شهر تهران گفت:خطر تبدیل شدن نظام مهندسی به یک دستگاه بورکراتیک آلوده به رانت است.

به گزارش ایلنا، محسن هاشمی (رئیس شورای شهر تهران) امروز نگاهی  صریح و انتقادی به نظام مهندسی گفت: نظام مهندسی مرجع تضمین کیفیت صنعت ساختمان محسوب می‌شود، صنعتی که مطابق با براوردهای رسمی ۳۰ درصد از سرمایه ملی را به خود اختصاص داده و ۱۳ درصد از اشتغال را بطور مستقیم و حدود ۲۰ درصد از مجموعه اشتغال کشور را بطور مستقیم وغیرمستقیم تامین می‌کند.

وی ادامه داد: همانگونه که می‌دانید، سازمان نظام مهندسی استان تهران با ۱۲۰ هزار عضو ، بزرگترین تشکل مردم نهاد در کشور است و پیش بینی می‌شود این سازمان طی ۴ سال آینده با توجه به روند فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، به دوبرابر ظرفیت فعلی افزایش یافته ودر کشور یک میلیون مهندس به عضویت سازمان نظام مهندسی دربیایند.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه  نرخ مشارکت در انتخابات نظام مهندسی  بسیار پایین است، گف: تنها در حد ده درصد است، گفت: این کمیت بزرگ از یکسو فرصت و از یکسو تهدید است، فرصت از این نظر که موجب تعامل و هم افزایی شده و موجب بهبود عملکرد و کیفیت صنعت ساختمان که بزرگترین صنعت درکشور است. تهدید از این نظر که عنوان تشکل مدنی و مردم نهاد بصورت یک پوسته بماند واین سازمان به حلقه دیگری از بورکراسی ناکارامد اداری جامعه ما تبدیل شود.یکی از علائم هشدار دهنده فاصله گرفتن نظام مهندسی با ماهیت مدنی و مردم نهاد خود است.

وی افزود: مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات نظام پزشکی با نظام مهندسی با وجود انتقاداتی که به عملکرد سازمان نظام پزشکی و برگزاری انتخابات آن از سوی منتقدین وارد شده بود نشان می‌دههد که مشارکت در انتخابات نظام پزشکی معادل ۲۵ درصد یعنی شرکت ۵۳ هزار عضو از ۲۱۳ هزار عضو نظام پزشکی است که این مشارکت سه برابر نسبت شرکت در انتخابات نظام مهندسی استان تهران که ۸ درصد است.

 هاشمی افزود: در حوزه جامعه نیز وضعیت مقبولیت و اعتماد به نظام مهندسی ، شرایط مطلوبی ندارد و نارضایتی و بی‌اعتمادی قابل توجهی به رعایت کیفیت و اخلاق حرفه‌ای توسط مهندسان ناظر در بین ساکنان وسازندگان وجود دارد. درگیر شدن نظام مهندسی در فرایند بورکراسی صدور پروانه و نظارت و افزوده شدن گلوگاه‌های رانت خیز و اعتراض برانگیز در نظام مهندسی به فعالیتهای شهرداری، عدم فرایند کارامد شفاف و قاطع رسیدگی به شکایات وتخلفات در نظام مهندسی، بی‌تفاوتی مجموعه نظام مهندسی به تخلفات صورت گرفته در گذشته در پروژه‌های بزرگ و کوچک شهرتهران، احساس بی عدالتی و باندبازی در میان اعضای عادی نظام مهندسی که موجب عدم مشارکت آنان در انتخابات می شود، عدم ایفای وظایف و فعالیتهای اصلی یک تشکل مستقل ومردم نهاد توسط نظام مهندسی، انباشت پول وسرمایه در نظام که بصورت طبیعی منبع تخلف و رانت می‌گردد.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه پیوند خوردن با جریانات سیاسی و کاهش وجه تخصصی و غیرسیاسی نظام مهندسی در دهه گذشته یکی دیگر از منابع مشکلات است، افزود: در حالیکه این میزان اختیار و قدرتی که به نظام مهندسی داده شده بود، می‌توانست موجب ایجاد تحولی مثبت در صنعت ساختمان ودانش فنی کشور گردد. به نظر می‌رسد لازمه احیای جایگاه واقعی نظام مهندسی در جامعه وبین اعضای خود نیز  بازگشت به جایگاه مدنی و پرهیز از پیوند زدن خود با بورکراسی اداری است.

وی ادامه داد: اصرار برای سلب اختیارات شهروندان برای انتخاب مهندس ناظر نتوانسته به بهبود کیفیت ساخت منجر گردد و موجب ایجاد رانت وتخلف شده است. در حالیکه ماهیت مدنی اقتضا دارد نظام مهندسی بجای تصدی‌گری و ایجاد امضای طلایی ، جنبه های نظارتی و رسیدگی به شکایات شهروندان را در خود تقویت کند.

پول رئیس شورای شهر تهران شهرداری سازمان نظام مهندسی رییس شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر