کد خبر: 662313 A

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی به ایلنا خبر داد:

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی از پوشش بیمه خبرنگاران خارجی خبر داد.

احمدرضا خزاعی (مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: به استناد بند (ج) تبصره ماده 120 قانون کار، خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی مشمول دریافت پروانه کار نبوده و با تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در ایران به فعالیت خبرنگاری اشتغال داشته و براساس ماده (5) قانون تأمین اجتماعی چنانچه طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران فعالیت داشته باشند، تابع مقررات این قانون خواهند بود مگر درمواردی که کشور متبوع آنان با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای موافقتنامه تأمین اجتماعی باشند که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

 به گفته خزاعی، هرگاه خبرنگاران خارجی اعم از خبرنگاران خبرگزاری‌ها، مطبوعات، صداوسیما و ... طبق گواهی مقامات صالح دولت خود در مدت فعالیت در ایران، در کشور خود یا سایر کشورها بیمه شده باشند در این صورت از شمول مقررات تأمین اجتماعی ایران معاف هستند و چنانچه کشور آنان از کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار باشد مشمول بیمه حوادث ناشی از کار بوده و کارفرما می‌بایست حق بیمه متعلقه را برابر با 3 درصد از حقوق دریافتی ماهانه آنان کسر و طی لیست جداگانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

خزاعی اظهار داشت: کلیه خبرنگاران موصوف می‌توانند با ارائه گذرنامه یا کارت اقامت معتبر و تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اخذ شماره تأمین اجتماعی و بیمه‌پردازی اقدام و از کلیه تعهدات قانونی تأمین اجتماعی ازجمله ؛ مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی، دفترچه درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، نقص عضو و ... به استثنای بیمه بیکاری برخوردار شوند.

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در پایان با اشاره به اجباری بودن بیمه خبرنگاران خارجی (دارای کارفرما) افزود: مطابق مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق‌بیمه سهم خود و بیمه شده را طبق مقررات به سازمان پرداخت نمایند. ضمناً سایر خبرنگاران خارجی که شرایط مزبور را نداشته باشند، می‌توانند در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر