کد خبر: 651360 A

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی به ایلنا خبر داد:

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی از پوشش بیمه‌ای حوادث ناشی از کار برای اتباع کشورھایی که عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار هستند، خبر داد.

احمدرضا خزاعی (مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت:به استناد بند “ب” ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن، چنانچه اتباع کشورھای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار (ILO) طبق گواھی مقامات صالح دولت متبوع خود طی مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا کشورھای دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ قانون، بیمه شده باشند، صرفاً مشمول پرداخت حق بیمه بابت حوادث ناشی از کار خواھند بود و به موجب آیین‌نامه اجرایی مقاوله نامه مذکور مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۰ ھیأت محترم وزیران، نرخ و دستمزد مبنای کسر حق بیمه حوادث ناشی از کار بر مبنای ۳ درصد حقوق و مزایای ماھانه پرداختی به آنان است.

به گفته مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند تا زمانی که این گروه از اتباع خارجی نزد آنھا اشتغال به کار دارند، صورت مزد یا حقوق آنان را طی لیست جداگانه تنظیم و حق بیمه متعلقه را از حقوق و مزایای آنان کسر و به شعبه‌ای که لیست و حق بیمه سایر کارکنان خود را می‌پردازند، ارسال و پرداخت کنند.

خزاعی گفت: شعب سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور، پس از دریافت مشخصات ھویتی اتباع موصوف و اخذ مجوزھای اقامت و اشتغال معتبر و گواھی‌ھای لازم مبنی بر پرداخت حق بیمه آنان در کشور خود یا سایر کشورھا که مورد تایید نمایندگی‌ھای ایران در آن کشورھا یا وزارت امور خارجه قرار گرفته باشد، ابتدا نسبت به نام‌نویسی و تخصیص شماره بیمه و سپس دریافت لیست و حق بیمه آنان اقدام می‌کنند.

مدیر کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در خصوص چگونگی ایجاد سابقه برای اتباع خارجی موصوف عنوان داشت: دریافت حق بیمه ۳ درصد حوادث ناشی از کار، صرفاً بابت جبران خسارات حوادث ناشی از کار اتباع موصوف بوده و منجر به ایجاد سابقه برای آنان نمی‌گردد.

خزاعی اظھار داشت: برابر ماده (۱) آیین نامه اجرایی یادشده (مصوب ۱۴/ ۰۶/ ۱۳۸۰ ھیأت محترم وزیران) کلیه اتباع کشورھای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار (تعداد ۱۲۱ کشور عضو هستند) که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌ھای خدمات درمانی تا بھبود حادثه دیده، غرامت دستمزد، غرامت نقص عضو، از کار افتادگی جزیی، ازکار افتادگی کلی ناشی از کار، فوت در اثر حادثه ناشی از کار قرار می‌گیرند.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی در پایان با اشاره به این نکته که کارفرمایان برای بیمه حوادث ناشی از کارِ مشمولینِ مذکور متحمل ھیچ ھزینه‌ای نخواھند شد، افزود: کارفرمایان در این خصوص مکلف به تنظیم لیست اتباع خارجی موصوف و کسر سه درصد حق بیمه حوادث ناشی از کار، از حقوق پرداختی ماھانه به آنان بوده و ریالی از بابت سھم کارفرما به سازمان پرداخت نخواهد کرد.

احمدرضا خزاعی مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر