کد خبر: 373558 A

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش خبر داد:

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزیر آموزش وپرورش گفت: ۱۵۰ برنامه و ۵۰۰ فعالیت در راستای اجرایی شدن سندتحول بنیادین در برنامه های سال ۹۵ آموزش وپرورش گنجانده شده است.

به گزارش ایلنا، محمد حسین سلیمی جهرمی در جلسه ی برنامه ریزی و هماهنگی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به ابعاد انتخاب معلم نمونه درسال ۹۵ اشاره کرد و افزود: تغییر نگاه به انتخاب معلم نمونه و حضور تشکل های مختلف در فرایند انتخاب معلم و قشربندی حرفه ای معلمان با همکاری نهادهای مختلف را از ویژگی های انتخاب معلم نمونه درسال ۹۵ بوده است.

وی به موانع و مقتضیات تحول در آموزش و پرورش اشاره کرد و تصریح کرد: تحول در آموزش و پرورش زمان بر است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش وپرورش به ره نامه تعلیم وتربیت وچرخش های تحول آفرین که درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش اشاره کرد و افزود: بحث نگاه جزیره ای از دغدغه های مهم آموزش و پرورش بوده و برنامه محور بودن همه ی حوزه ها می تواند این امید را ایجاد کند که در آموزش وپرورش تحول ایجادشود.

سلیمی جهرمی خاطرنشان کرد: آسیب شناسی در حوزه ی آموزش و پرورش در پژوهشگاه تعلیم و تربیت کشور انجام شده است و اعتماد به بدنه آموزش و پرورش و کاهش تمرکز در برنامه های آموزش و پرورش دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه در سندتحول نیز به تامین نیروی انسانی، تکریم و رفاه و راهبردهای تکریم توجه شده است، افزود: کیفیت مدارس در برنامه هاو اثربخشی برنامه ها در نظام برنامه ریزی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزیر آموزش و پرورش افزود: ایجاد ارتباط بین برنامه های کیفی و کمی ادارات و مدارس از ویژگی های حرکت برنامه مدار است که باید مدنظر قرارگ رفته وسیاست گذاری ،نظارت وحمایت از طرف منطقه وبرنامه نویسی واجرا درسطح مدارس روی دهد.

وی افزود: در سند تحول بنیادین ۱۸خرده نظام که اساس و زیرساخت نضام تعلیم و تربیت است وجود دارد، افزود باید خرده نظام ها و زیر نظام های سند تحول بنیادین با یکدیگر پیوند بخورد تا تحول در آموزش و پرورش حاصل شود.

سلیمی جهرمی بیان کرد: اجرای سند تحول و بحث های زیرساخت و زیرنظام ها و خرده نظام های تعلیم تربیت و همسو سازی و رویه ها و روش ها در برنامه های سال ۹۵ با  ۱۵۰برنامه و ۵۰۰ فعالیت و بحث اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مد نظر قرار گرفته و برنامه تفصیلی توسط حوزه های مختلف با اصالت برنامه نوشته خواهد شد.

سندتحول بنیادین آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر