کد خبر: 236841 A

معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار کلانشهر تبریز:

با استقرار نظام بودجه ریزی بر اساس شاخص ها و برنامه ها تطبیق هزینه ها با فعالیت ها، ارزیابی عملکرد فعالیت ها و تدوین استاندارد های عملکرد و مقایسه هزینه ها و عملکرد با استانداردها تحقق می یابد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار کلانشهر تبریز گفت: تغییر بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی مبتنی بر برنامه یک ضرورت جدی است

ابراهیم رمضانی امروز در گفتگو با خبرنگار ایلنا در تبریز از مفهوم برنامه به عنوان عنصر اصلی در همه نظام های بودجه ریزی یاد کرد و گفت: رویکرد برنامه ای به بودجه ریزی یک رویکرد دائمی بوده و از نظر مجریان بودجه باعثایجاد ارزش افزوده می شود

وی افزود: از این رو برنامه شامل گروهی از فعالیت ها و پروژه هایی است که به صورت مناسب و معناداری با یکدیگر یکپارچه شده اند و دارای حداقل یک ویژگی واحد بوده و با استفاده از منابع، در دستیابی به یک هدف مشخص نقش دارند.

رمضانی نگرش کوتاه مدت، ماهیت افزایشی، تاکید بر ورودی ها به جای خروجی برنامه ها و جزئیات بیش از حد را از کاستی های بودجه ریزی سنتی ذکر کرد و گفت: در مقابل بودجه ریزی بر اساس برنامه با فراهم ساختن ساختار برنامه ای در چارچوب استراتژیک، پاسخگویی، بهبود کارآیی و اثر بخشی فعالیت ها و ارائه کالا و خدمات سیر می کند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته این روش دارای الزامات یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در قالب شاخص ها و برنامه هاست و با تعریف دقیق و روشن چگونگی ارزیابی عملکرد و برطرف ساختن برخی موضوعات فنی و تخصصی در طراحی و به کارگیری شاخص های عملکرد برقراری ارتباط بین اطلاعات عملکردی و تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به عبارت دیگر استقرار یک نظام مدیریت عملکرد نظام مند بوده و در نتیجه وابستگی زیادی به اهداف نظام مدیریت بودجه دارد.

رمضانی با بیان اینکه در نظام مدیریت بودجه سنتی عملکرد با شاخص های کنترل منابع، تبعیت تام از قانون بودجه و اعتبارات بودجه ای و فصول هزینه ای تعریف می شود تصریح کرد: اما در نظام مدیریت بودجه نتیجه و پیامد محور عملکرد با شاخص های اثر بخشی خروجی ها تعریف می شود.

رمضانی با اشاره به اینکه شفاف سازی اهداف برنامه ها و در نتیجه تعریف بهتر نحوه ارزیابی عملکرد برنامه ها، برقراری یک پیوند قوی بین ورودی های فرآیند و نظارت بر دستیابی به پیامدها، برقراری پیوند بین اطلاعات عملکردی و تصمیمات مربوط به تخصیص منابع، ارائه اطلاعات در مورد عملکرد برنامه ریزی شده درقالب اسناد بودجه و عملکرد واقعی به صورت گزارشات سالانه و مستمر، ایجاد عناصر انگیزشی برای مدیران به منظور استفاده از شاخص های عملکرد در اتخاذ تصمیمات مدیریتی و طراحی و توسعه نظام نظارت بر مدیریت برنامه ها از گام های اساسی استقرار نظام بودجه ریزی بر اساس شاخص ها و برنامه ها به شمار می آید خاطرنشان کرد: با استقرار نظام بودجه ریزی بر اساس شاخص ها و برنامه ها تطبیق هزینه ها با فعالیت ها، ارزیابی عملکرد فعالیت ها و تدوین استاندارد های عملکرد و مقایسه هزینه ها و عملکرد با استانداردها تحقق می یابد.

استاندارد بودجه شاخص قانون برنامه عملکرد سنتی هزینه فعالیت نظام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر