در یک برنامه رادیویی صورت گرفت:

ایلنا: مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام جبران خدمت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به غیر کارشناسی بودن مفاد…