با حکم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت:

ایلنا: طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سیدمحمدعلی جنانی به سمت مدیرکل امورفنی مستمریهای تامین اجتماعی منصوب شد.

برگزیده بازنشستگان و مستمری بگیران
گفتگو و گزارش