معاون شرکت آب منطقه‌ای گلستان خبر داد:

ایلنا: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان از کاهش ۱۸ درصدی ذخیره آبخوان های گلستان تا پایان آبان ماه سال جاری…