رحمانی فضلی:

ایلنا: وزیر کشور با بیان اینکه استاندار باید در جذب نیرو دو ویژگی اعتدال و قبول داشتن برنامه‌های دولت را مدنظر قرار دهد،…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>