از سوی منتخبین شورای شهر کرمان؛

ایلنا: منتخبین شورای شهر کرمان نامزدهای شهرداری این شهر را معرفی کردند.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>