فرماندار ریگان به ایلنا خبرداد:

ایلنا: فرماندار ریگان گفت: افزایش میزان ریزگردها و مشکلات تنفسی در منطقه امروز 28 نفر راهی بیمارستان شدند.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>