رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کاشان خبرداد:

ایلنا: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان گفت: در سومین دوره جشنوارۀ انتخاب پایتخت کتاب ایران، شهرستان کاشان در جمع پنج…