در گفت وگو با ایلنا مطرح شد

ایلنا: نماینده مردم کاشان وآران و بیدگل گفت:با توجه به پیشینه چندین هزار ساله نیاسر باید این شهر را به دید گردشگری نگریست.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>