سرپرست تیم اعزامی وزارت بهداشت اعلام کرد:

ایلنا: سرپرست تیم اعزامی وزارت بهداشت نشت گاز را علت مرگ دانشجوی شهرکردی اعلام کرد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>