یادداشت

ایلنا: آدینه هنگامی که خورشید آسمان شهرباران غروب کند و جایش را به سیاهی شب دهد، ستاره‌ی سهیل رشتی‌ها دیگر از زاویه مستطیل…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین