در جشنواره خوشنویسی محیط‌زیست همدان مطرح شد:

ایلنا: جشنواره خوشنویسی محیط زیست استان همدان با حضور مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان و اساتید برجسته هنر خوشنویسی با…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>