با اکثریت قاطع آرا؛

ایلنا: سخنگوی شورای‌شهر همدان از انتخاب عباس صوفی به سمت شهردار شهر همدان خبر داد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>