قائم مقام وزیر راه وشهرسازی به ایلنا خبر داد:

ایلنا: قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از معرفی مدیرعامل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی تا چند روز آینده خبر داد .

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>