صبح امروز صورت گرفت؛

ایلنا: صبح امروز چند صد نفر از بازنشستگان فرهنگی سراسر کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

برگزیده مستمری بگیران
گفتگو و گزارش