ایلنا: به گفته معاون اداره کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اگر سن ورود به سالمندی را ٦٠ سال در نظر بگیریم ٤٤ درصد…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>