مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

ایلنا: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، حجم مستمری های پرداختی در سال ١٣٩٢ را ٢٠٠ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با رویکرد…

برگزیده مستمری بگیران
گفتگو و گزارش