معاون مدیرکل محیط زیست تهران در گفت‌وگو ایلنا:

ایلنا: معاون مدیر کل و رئیس محیط زیست تهران گفت: در پایش‌های اخیر حدود ۳۰ بیمارستان که وظیفه خود را در زمینه امحای پسماندها…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>