با حضور معاون رئیس‌جمهور انجام شد؛

ایلنا: با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست بهره‌برداری از تولید نخستین خودروهای سبز سنگین ایران در شهرک صنعتی…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>