نمایندگان مردم قزوین و تاکستان:

ایلنا: نمایندگان مردم قزوین و تاکستان در مجلس شورای اسلامی، به منظور بررسی مسائل و مشکلات رانندگان از مجموعه کانون انجمن های…