با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛

ایلنا: کارخانه‌ای منحصر به فرد در دنیا با ۹۲ درصد پرسنل معلول وجود دارد که با قرار دادن اولویت اشتغال برای آنها و…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>