معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:

ایلنا: معاون مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین جزئیات تیراندازی به یک وکیل دادگستری را تشریح کرد و گفت: ضارب این حادثه…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>