رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین توصیه کرد:

ایلنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مردم توصیه کرد: از روبوسی با زائران امام‌حسین(ع) پرهیز کنید.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>