عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ایلنا: رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما سرشاخه‌های قاچاق گوشی را می‌شناسیم اما نمی‌گوییم؛ زیرا این…