مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد خبرداد:

ایلنا: مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از مسقف شدن کاخ‌های هخامنشی پاسارگاد با همکاری ایتالیایی‌ها خبرداد.