فرمانده انتظامی گرمسار خبرداد:

ایلنا: خواستگاری که از دختر مورد علاقه اش جواب منفی شنیده بود، او و خواهر خردسالش را ربود.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>