ایلنا: محسن رضایی تصویری از خانه پدری خود را در صفحه اینستاگرامش با کاربران به اشتراک گذاشت.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>