رهبر انقلاب در حرم امام (ره):

ایلنا: رهبر انقلاب تاکید کردند: باید حقایقی را که درباره امام و انقلاب گفته شده بگوییم و تکرار کنیم و مجال تحریف را از تحریف…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>