استاندار زنجان تاکید کرد:

ایلنا: استاندار زنجان با انتقاد از تغییر سند نظام تعلیم و تربیت با روی کار آمدن هر دولت گفت: ایجاد تحول در آموزش و پرورش به…

برگزیده زنجان
گفتگو و گزارش