مدیرکل ثبت احوال استان زنجان:

ایلنا: مدیرکل ثبت احوال استان زنجان، امضای دیجیتالی را از ویژگی‌های کارت ملی هوشمند بر شمرد و گفت: این کارت غیر قابل جعل است .