معاون سازمان جهاد کشاورزی زنجان خبرداد:

ایلنا: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش دام، طیور صنعتی و زنبور…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>