تا پایان دومین روز فروردین ثبت شد؛

ایلنا: تا پایان روز دوم فروردین حدود 5 میلیون و 16 هزار نفر وارد خراسان رضوی شده اند.

برگزیده خراسان رضوی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین