دکتر هادی خانیکی بررسی کرد؛

ایلنا: عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با اشاره به نقش تاریخی مرحوم آیت الله هاشمی رفنسجانی از 4 دهه حضور در عرصه سیاسی ایران…

برگزیده خراسان رضوی
گفتگو و گزارش