تا پایان وقت امروز صورت می‌گیرد؛

ایلنا: مشکل سرگردانی 10 روزه رانندگان ایرانی در خاک افغانستان تا پایان وقت اداری امروز پایان خواهد گرفت.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>