ایلنا: در شیراز، کرمان و گرگان، بعد از مخالفت وزارت کشور افراد جدیدی برای شهرداری معرفی شدند.