معاون استاندار بوشهر :

ایلنا: معاون عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر توسعه ناوگان کشتیرانی مسافری در استان بوشهر گفت: ظرفیت ناوگان کشتیرانی جمهوری…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>