مدیرکل فنی امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی:

ایلنا: به گفته مدیرکل فنی امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی مطابق بخشنامه جدید این سازمان، میزان مستمری بازنشستگان براساس…