روزنامه کومرسانت روسیه:

ایلنا: درحالیکه بیشتر واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده‌اند و بیش از نیمی از آنها با کمتر از نصف ظرفیت کار می‌کنند؛ حوزه کسب و…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>