عضو شورای شهر اصفهان:

ایلنا: عضو شورای شهر اصفهان گفت: متاسفانه در مجلس هفتم انتقال آب استان اصفهان به استان های دیگر تصویب شد و همین جا بود که رگ…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>