شورای شهر اصفهان تایید کرد؛

ایلنا: مبلغ کل بودجه سال آینده شهرداری اصفهان به میزان 2 هزار و 750 میلیارد تومان که در جلسات تلفیق به تایید اعضای شورا رسیده…

برگزیده اصفهان
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین