مدیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد:

ایلنا: مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: گرایش دختران و زنان به مصرف مواد مخدر در ۱۲ سال اخیر…