معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:

ایلنا: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت:میزان واردات انواع محصولات غذایی نسبت به سه سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش…

برگزیده اردبیل
گفتگو و گزارش