برای چندمین بار صورت گرفت؛

ایلنا: کارگران ذوب آهن اردبیل 14 ماه معوقات مزدی دارند. این کارگران روز گذشته برای چندمین بار مقابل استانداری اردبیل دست به…

برگزیده اردبیل
گفتگو و گزارش