آخرین وضعیت پرونده قاتل آتنا تشریح شد

ایلنا: به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل درباره آخرین وضعیت پرونده قاتل آتنا اصلانی دادگاه کیفری تحقیقات…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>