وزیر کشور:

ایلنا: وزیر کشور با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح قانون انتخابات و جلوگیری از تضییع حق مردم گفت: هیچ مستنداتی دال بر ابطال…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>