مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

ایلنا: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در راستای افزایش ارزش دفترچه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی، افزایش رضایتمندی بیمه…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>